perussivu,sisällys, tiivistelmä,abstract,lectio praekursoria, essee Vastaväittäjää vastaan

Satunnainen kuva

lk-kohtaus2010-7

Uusimmat kirjoitukset

Yhteystiedot

anssi kuusela
posthaantie 12
26510 rauma
044-2547459
email:
nsskuusela90@gmail.com
Files: http://anssikuusela.com
/portraitt2/123Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:463945 kpl

Uusimmat kuvat

rauman_lyseo.img321014_edited-4
lyseo11
yo55
img002
ak_lk-kuvassa_1945
pikkukoulu1945
uotilan_alakoulu1944
aarnkari12_033
Share |

AVAINSANAT:

LUOKATON VAI LUOKALLINEN, LUOKATON LUKIO, KURSSIMUOTOINEN, PERIODIT, YLIOPPILASTUTKINTO, GYMNASIUM, SOSIAALINEN INSTITUUTIO, EROTTELU ja VALIKOINTI, ERIYTTMÄMINEN, YHTENÄISTÄVÄ ja TASA-ARVOISTAVA ERIYTTÄMINEN, YKSILÖLLISYYS, VALTAUTTAMINEN, VOIMAUTTAMINEN, PERINNE, REFORMI, UUDISTUKSET, YKSILÖLLINEN OPPIMINEN, SOSIAALINEN OPPIMINEN, VUOSILUOKKIIN JAETTU KOULU, PYSYVIIN OPETUSRYHMIIN JAETTU OPETUS, LUOKATON OPETUSJÄRJESTELMÄ, SUOMEN TOISEN ASTEEN KOULUTUS, YLEISSIVISTÄVÄ ja AMMATILLINEN KOULUTUS, KURSSIMUOTOINEN eli MODULAARINEN) OPETUSSUUNNITELMA, PIILO-OPETUSSUUNNITELMA, HAJAUTETTU LUKUJÄRJESTYS, JAKSOJÄRJESTELMÄ, PERIODILUKUJÄRJESTYS, OPETUKSEN KESKITTÄMINEN, YLIOPPILASTUTKINTO, KOEVIIKKO, ARVOSTELU, NUORISOKOULU

 

Väitöskirjani

LUOKATON VAI LUOKALLINEN, VALIKOINTI VAI VALTAUTTAMINEN

Kamppailu koulutus- ja opetuskäsityksen jouston ja eriytymisen rajoista lukiossa osana nuorisoasteen koulutusjärjestelmän uudistamista

 

KIRJALLISUUS

Aittola, T. &  Pirttilä, I. 1989. Tieto yhteiskunnassa. Tiedonsosiologinen tarkastelu. Helsinki: Gaudeamus.

Antikainen, A. & Rinne, R. & Koski, L. 2000.  Kasvatussosiologia. Helsinki: WSOY.

Antikainen, A. 1986. Koulutuksen tulevaisuus ja koulutuspolitiikka. Helsinki Gaudeamus

Antikainen, A. 1993. Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta. Helsinki: WSOY.

Askelia yleissivistävän koulutuksen arviointiin. 1995. Toim. Salmio, K. ja Lindroos-Himberg, K. Opetushallitus 2/95.

Berger, P. &  Luckmann, T. 1994. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Helsinki: Gaudeamus.

Bernstein, B. 2000. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, Critique. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Bourdieu, P. & Wacquant L.J.D. 1995. Refleksiiviseen sosiologiaan. Joensuu University Press.

Braudel, F., On History. Chicago 1980.

Broady, D. 1987. Piilo-opetussuunnitelma. Tampere: Vastapaino.

Durkheim, E. 1966. Education et sociologie. Paris: Presses Universitaires de France.

Durkheim, E. 1980. Uskontoelämän alkeismuodot. Helsinki: Tammi.

Egidius, H. 1978. Riktningar I modern pedagogik. Stockholm: Natur och kultur.

Eskola, J. &  Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Faure, F. 1976. Opiskelu on elämää . Porvoo: WSOY.

Gardiner, P. 1961. Nature of Historical Explanation. Oxford

Ginzburg, C. 1996. Johtolankoja. Helsinki: Gaudeamus

Haahtela, S. 1956. Opettajahuone. Jyväskylä: Gummerus.

Haapala, P. 1989. Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen. Jyväskylä: Suomen historiallinen seura.  

Hellsten, S. 1996.  Liberalistinen yhteiskuntateoria tienhaarassa. Politiikkaa, retoriikkaa vai metafysiikkaa. Tiede & Edistys 1/96.

Hirsjärvi S. ?. Johdatus kasvatusfilosofiaan. ???

Huttunen, I. & Välijärvi, J. 1990. Lukion oppimisympäristön uudistaminen luokattomuutta hyödyntäen. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos.

Iisalo T. 1987. Kouluopetuksen vaiheita. Helsinki: Otava.

Iisalo, T. 1984. Suomen oppikoulun opetussuunnitelma vuosina 1890 – 1920. Turun yliopisto.

Immonen, K., Mennyt nykyisyytenä. History & Memory –symposiumissa vuonna 1997 pidetty esitelmä. Internet: www.utu.fi/hum/historia/muisti/immonen

Itälä, J. 1995. Kutsumuskoulu. Helsinki: Otava.

Jokinen, A. 1993. Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino

Kaarninen, M. & Kaarninen, P. 2002. Sivistyksen portti. Ylioopilastutkinnon historia. Helsinki: Otava.

Kalela, J. 2000. Historiantutkimus ja historia. Helsinki: Gaudeamus

Kasvatussosiologia. 1994. Toim. Takala T.  Helsinki: WSOY.

Kasvatussosiologian teoreetikoita. 1999. Toim. Aittola, T. Helsinki: Gaudeamus.

Kiuasmaa, K. 1982. Oppikoulu 1880 - 1980. Oppikoulu ja sen opettajat koulujärjestyksestä peruskouluun. Oulu: Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen.

Kivinen O. & Rinne R. & Kivirauma J. 1985. Koulun käytännöt: koulutussosiologinen tarkastelu. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A: 105.

Kivinen, O. 1988. Koulutuksen järjestelmäkehitys. Peruskoulutus ja valtiollinen koulutusdoktriini Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Turun yliopiston julkaisuja C: 67.

Kivistö, K. &  Vaherva, T. 1976. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: Gummerus.

Klafki, W. 1967. Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim: Julius Beltz.

Koivisto, T. 1999. Päiväkirjan uudet sivut. Helsinki ?

Kokemuksia luokattoman lukion kokeiluun siirtymisestä lukuvuonna 1987/88. 1989. Toim. Joenpelto, P. Kouluhallituksen julkaisuja no 19/89. Kouluhallitus/Valtion painatuskeskus.

Kouludemokratia NYT. 1973. Toim. Aukia, P. Helsinki: Otava.

Kärenlampi, P. 1996. Taistelu kouludemokratiasta. Kouluneuvostoista tulosjohtamiseen 1970 - 1992. Helsingin yliopisto ?.

Lampinen, O. 1998. Suomen koulutusjärjestelmän kehitys. Helsinki: Gaudeamus.

Lehtinen, E. 1983. Yhteissuunnittelu ja oppilasryhmien ongelmanratkaisuvalmiuksien kehittyminen. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja A: 97.

Lehtinen, E. 1983. Yhteissuunnittelu lukiolaisten motivaation, tavoitteisuuden ja opiskelutaitojen kehittäjänä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja A: 98. 

Lehtinen, E. 1983. Yhteissuunnittelu: konstruktivistisen oppimisnäkemyksen sovellutus lukion didaktiikkaan. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja A: 99.

Lehtinen, E. 1989. Vallitsevan tiedonkäsityksen ilmeneminen koulun käytännöissä. Kouluhallituksen julkaisuja no 18/89. Helsinki:  Kouluhallitus

Lehtisalo, L. & Raivola, R. 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. Helsinki: WSOY.

Lindström, A. 1998. Ylioppilastutkinnon muotoutuminen autonomian aikana. Tutkimuksia 6. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Luokaton lukiokokeilu. Luokattomasta järjestelmästä lukuvuosina 1987/88/89/90 saatuja kokemuksia kokeilijoiden kuvaamina. No 30/1991. Toim. Rajakorpi, A. ja Hemmi, R. Kouluhallitus/kokeilu- ja tutkimustoimisto/Valtion painatuskeskus.

Luokattoman lukion toimivuus. 2000. Helsinki: Opetushallitus.

Luokattomuus etenee toisen asteen koulutuksessa. Kehittyvä koulutus 1/96. 1996.Toim. Renko. Helsinki: Opetushallitus.

Luokattomuus lukion uudistumisen välineenä. 1994. Suuntana oppimiskeskus 3. Toim. Välijärvi, J. Helsinki: Opetushallitus.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 1985. Helsinki: Kouluhallitus.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994. Helsinki: Opetushallitus.

Lukion opetussuunnitelmien analyysi lukuvuosilta 1996/97 ja 1998/99. 2000. Helsinki: Opetushallitus/Edita.

Lybeck, J. 1993. Rauman lyseo 100 vuotta 1893 – 1993. Rauman yhteislyseon, sen edeltäjien ja seuraajien historia. Rauma: Rauman Lyseon Seniorit ry.

Malinen, P. 1985. Opetussuunnitelmat nykyajan koulutuksessa. Helsinki: Otava.

Malinen, P. 1992. Opetussuunnitelmat koulutyössä. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Mannheim, K. 1978. Ideologie und Utopie. Frankfurt: Verlag G. Schulte – Bulmke.

Mehtäläinen J. 1998. Luokattomuuden syvintä olemusta etsimässä. Luokattomuus lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksia 4. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Mehtäläinen, J. & Halonen, R. 1999. Yksilölliset opinnot ja niiden toimivuus toisen asteen oppilaitoksissa Helsingissä. Julkaisusarja A5: 1999. Helsinki: Helsingin opetusvirasto.

Mehtäläinen, J. 1992. Tiedollinen kasvatus ja ajattelun kehittäminen. Helsinki: Opetushallitus/Valtion painatuskeskus.

Menetelmävalintojen viidakossa. 1995. Toim. Nieminen J. Tampereen yliopisto ?

Moon, B. (ed.) 1988. Modular Curriculum. London: Chapman.

Niiniluoto, I. 1980. Johdatus tieteenfilosofiaan - Käsitteen ja teorian muodostus. Helsinki: Otava.

Niinistö, K. 1980.. Koulutusinnovaation edellytykset ja toteuttaminen. Turku ??

Numminen M.A. 1999. Helsinkiin. Opiskeilja Juha Niityn sivistyshankkeet. Jyväskylä: Gummerus.

Numminen, J. 1980. Keskiasteen koulutuksen uudistaminen. Helsinki: Otava.

Numminen, U. & Blom, H. 1999. Yhteistyö – oppilaitosten uusi toimintatapa. Kehittyvä koulutus 6/1999. Helsinki: Opetushallitus.  Nuorisoasteen koulutuskokeilut ja ammattikorkeakoulut. Raportti 10. Lukuvuodet 1992 - 2000. 2001. Toim. Numminen, U. & Lampinen, O. & Mykkänen, T. & Blom, H. Helsinki: Opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.

Nuorisoasteen koulutuskokeilut ja ammattikorkeakoulut. Raportti 9. Lukuvuodet 1992/98. 1999. Toim. Numminen, U. & Lampinen, O. & Mykkänen, T. & Blom, H. Helsinki: Opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.

Nurminen, P. 1979. Jaksoittain etenevä opetus. Tiedonantoja koulukokeiluista no 3/79. Helsinki: Kouluhallitus/Kokeilu- ja tutkimustoimisto.

Oppimiskäsitys koulun kehittämisessä. 1989. Helsinki: Kouluhallitus/Valtion painatuskeskus.

Parkhurst, H. 1930. Education on the Dalton Plan. London: G. Ball and Sons.

Pelkonen, R. 1994. Tervetuloa luokaton lukio. Irti Alexanterismista. Vantaa: Pelquin Kustannus.

Pelkonen, R. 1998. Meidän Märsky. Mäkelänrinteen lukio 1957 – 1997. Vantaa: Pelquin Kustannus.

Rawls, J.  1988. A Theory of Justice. Oxford University Press.

Renvall, P. 1947. Historian tutkimuksen työmenetelmät. Porvoo: WSOY.

Research Frames of the Finnish Curriculum. 1987. Toim. Malinen, P. and Kansanen, P. Research Report 53. Helsinki: Department of Teacher Education, University of Helsinki.

Reunahuomautuksia Oppikoulukomitean mietintöön. Nimimerkki Matti Liinamaa. Suomalainen Suomi 8/1954.

Rinne R. & Salmi E. 1998. Oppimisen uusi järjestys. Tampere.  Vastapaino.

Rinne, R., Suomen oppivelvollisuuskoulun opetussuunnitelman muutokset vuosina 1916 – 1970. Opetussuunnitelman intentioiden ja lähtökohtien teoreettis-historiallinen tarkastelu. Turun yliopiston julkaisusarja C 44. 1984. Turku: Turun yliopisto.

Saari, H. 1972. Periodiluvun taustaa ja kokemuksia periodiluvusta Suomessa. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 153.

Saarikoski, H. 1994. Kouluajan kivoin päivä. Folkloristinen tutkimus penkinpainajaisperinteestä. Tampere. Vastapaino.

Salminen J. & Pietiäinen J-P. & Teperi J. 1955. Yksityisoppikoulujen historia 1872 – 1977. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Santaholma, L. 1979. Luokattoman lukion kokeilu 1972 – 1978. Loppuraportti. Tiedonantoja koulukokeiluista no 1/79. Helsinki: Kouluhallitus/Kokeilu- ja tutkimustoimisto.

Seppänen, M. & Syrjälä, L. 1981. Lukion opettajan toimenkuva kurssimuotoisessa opetuksessa. Lukion opettajaan kurssimuotoisessa opetuksessa kohdistetut viralliset odotukset. Kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston tutkimuselosteita. Helsinki: Kouluhallitus/Valtion painatuskeskus.

Shemeikka, S. & Syrjälä, L. 1978. Kurssimuotoisen lukion arviointia ensimmäisen kokeiluvaiheen päättyessä. Kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston tutkimusselosteita 31. Helsinki: Kouluhallitus/Valtion painatuskeskus.

Shemeikka, S. 1973. Luokattoman lukion ystävyys- ja työtoveruussuhteista. Kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston tutkimusselosteita 3. Helsinki: Kouluhallitus/Valtion painatuskeskus.

Shemeikka, S. 1974. Opetustapahtuman kehitys luokattomassa lukiossa opetusjakson aikana. Kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston tutkimusselosteita 8. Helsinki: Kouluhallitus/Valtion painatuskeskus.

Siltala, J. 1999. Valkoisen äidin pojat. Helsinki: Otava.

Sirola, H. 1980. Abiturientti. Helsinki. WSOY.

Snellman, A. 1999. Paratiisin kartta. Helsinki: Otava.

Suomalainen lukio. Tiivistelmä valtakunnallisesta lukion arvioinnista. 1994. Toim. Jakku-Sihvonen & Blom, H. Arviointi ja seuranta 6. Helsinki: Opetushallitus/Valtion painatuskeskus.

Suutarinen, S. 1992. Herbartilainen pedagoginen uudistus Suomen kansakoulussa vuosisadan alussa (1900 – 1935). Studies in Education, Psychology and Social Research 90. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Syrjälä, L. 1977. Kurssimuotoisen lukion toteutuminen kahdessa koulussa I. Opettajien ja oppilaiden käsityksiä kokeilun tavoitteista sekä toteutumisesta ensimmäisenä vuonna. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 58. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Syrjälä, L. 1980. Kurssimuotoisen lukion toteutuminen kahdessa koulussa II. Kokeiluprosessia edistäviä ja estäviä tekijöitä kokeilun alkuvaiheessa. Oulu: Oulun yliopisto.

Syrjälä, L. 1990. Yksilön merkitys koulun kehittämistoiminnassa. Touko Voutilainen ajattelijana ja rehtorina. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 68/1990. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta.

Trump, J.L. & Miller, D.F. 1970.Secondary School Curriculum Improvement. Proposals and Procedures. Boston ?

Tyack, D. & Cuban, L. 1995. Tinkering toward Utopia. Harvard University Press.

Uudistuva lukio. 1982. Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja 49.  Helsinki: Kansalaiskasvatuksen keskus.

Uudistuva lukio. Lukion opetussuunnitelman laadinta. 1994. Suuntana oppimiskeskus 2. Toim.  Apajalahti, M. Opetushallitus/Painatuskeskus.

Uusi lukio - uusi tutkinto. Suomen ylioppilaskuntien liiton Varjokomitean mietintö yolioppilastutkinnon ja lukion uudistamisesta. 1963. Jyväskylä: Gummerus

Vanttaja, M. 2002. Koulumenestyjät. Tutkimus laudaturylioppilaiden koulutus- ja työurista. Kasvatusalan tutkimuksia 8. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Waris, H. 1947. Oppikoulu sosiaalisen nousun väylänä idustrialismin murtautumiskaudella. Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosikirja VII. Vammala.

Weber, M. 1980. Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Helsinki - Porvoo: WSOY.

Virtanen, M. 2001. Fennomanian perilliset. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Voutilainen, T. & Mehtäläinen, J. & Niiniluoto, I. 1989. Tiedonkäsitys. Helsinki: Kouluhallitus/Valtion painatuskeskus.

Voutilainen, T. 1953. Selostus Sysmän yhteiskoulussa suoritetusta periodiluvun kokeilusta. Kasvatusopillinen aikakauskirja XC/1953. Helsinki: Suomen kasvatusopillinen yhdistys.

Voutilainen, T. 1966. Helsingin yhtenäiskoulun lukioasteen lukusuunnitelman perustelut. Kasvatusopillinen aikakauskirja 2/1966.

Voutilainen, T. 1971. Periodiopetus. Helsinki: Kouluhallitus.

Voutilainen, T. 1987. Tiedollisen kasvatuksen formaaliset tavoitteet. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus 3/87.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu. 1995. Toim. Apajalahti M. ja  Kartovaara E. Opetushallitus.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu. Lähtökohtia ja kehitysnäkymiä. 1995. Kehittyvä koulutus 4/95. Toim. Apajalahti, M.. & Kartovaara, E. Helsinki: Opetushallitus.

Välijärvi J. 1997. Millä eväillä lukiosta yliopistoon, lukiolaisten opiskeluvalmiudet. Lukiolaisten opiskeluvalmiudet korkeakoulujen opettajien arvioimina. Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja A: tutkimuksia 68. Jyvväskylä: Jyväskylän yliopisto/Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. & Kuusela, A. 2001. Luokattomuus lukio-opiskelun uudistajana. Tampereen lukioiden luokattomuuden arviointi opiskelijanäkökulmasta. Työpapereita no 14.  Jyvväskylä: Jyväskylän yliopisto/Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. & Tuomi, P. 1995. Lukio nuorten valintojen ja oppimisen ympäristönä. Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja A: tutkimuksia 60. Jyvväskylä: Jyväskylän yliopisto/Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. 1980. Lukion uuden opetussuunnitelman rakenne opettajien ja oppilaiden arvioimana. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen selosteita ja tiedotteita 150/80. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos/Kouluhallitus.

Välijärvi, J. 1983. Lukiouudistuksen tavoitteet ja todellisuus. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 5/1983. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto/Kasvatustieteiden tutkimuslaitos.

 Välijärvi, J. 1988. Jaksomuotoinen opetus lukion yleissivistävän tradition kehittäjänä. Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja A: tutkimuksia 15. Jyvväskylä: Jyväskylän yliopisto/Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. 1990.  Opintojen kulku ja siihen vaikuttavat tekijät lukiossa. Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja A: tutkimuksia 54. Jyvväskylä: Jyväskylän yliopisto/Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J. 1993. Kurssimuotoisuus opetussuunnitelman moduulirakenteen sovelluksena lukiossa. Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja A: tutkimuksia 37. Jyvväskylä: Jyväskylän yliopisto/Koulutuksen tutkimuslaitos.

Young, F.P.D. 1998. The Curriculum of the Future. From the 'new sociology of education' to a critical theory of learning. London: Palmer Press.

Young, M.F.D. (ed.) 1978. Knowledge and Control. London: 

 

AVAINSANAT:

LUOKATON VAI LUOKALLINEN, LUOKATON LUKIO, KURSSIMUOTOINEN, PERIODIT, YLIOPPILASTUTKINTO, GYMNASIUM, SOSIAALINEN INSTITUUTIO, EROTTELU ja VALIKOINTI, ERIYTTMÄMINEN, YHTENÄISTÄVÄ ja TASA-ARVOISTAVA ERIYTTÄMINEN, YKSILÖLLISYYS, VALTAUTTAMINEN, VOIMAUTTAMINEN, PERINNE, REFORMI, UUDISTUKSET, YKSILÖLLINEN OPPIMINEN, SOSIAALINEN OPPIMINEN, VUOSILUOKKIIN JAETTU KOULU, PYSYVIIN OPETUSRYHMIIN JAETTU OPETUS, LUOKATON OPETUSJÄRJESTELMÄ, SUOMEN TOISEN ASTEEN KOULUTUS, YLEISSIVISTÄVÄ ja AMMATILLINEN KOULUTUS, KURSSIMUOTOINEN eli MODULAARINEN) OPETUSSUUNNITELMA, PIILO-OPETUSSUUNNITELMA, HAJAUTETTU LUKUJÄRJESTYS, JAKSOJÄRJESTELMÄ, PERIODILUKUJÄRJESTYS, OPETUKSEN KESKITTÄMINEN, YLIOPPILASTUTKINTO, KOEVIIKKO, ARVOSTELU, NUORISOKOULU


Anssi Kuusela: Väitöskirja Luokaton vai luokallinen . . . Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, 2003